Background Image
Previous Page  4 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 14 Next Page
Page Background

Vormgeving en lay-out

Boekverzorging:

Zefier Tekstverwerking, Breda

Ontwerp omslag:

Marc Heijmans, Breda

Ontwerp binnenwerk: Marc Heijmans, Breda

Omslagbeeld:

Thinkstockphotos en Tom van Vlimmeren

Contactgegevens uitgever

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

Sint Josephsstraat 13

4702 CT Roosendaal

Tel: 0165 – 54 88 24

Fax: 0165 – 54 88 23

info@vanvlimmeren.nl www.vanvlimmeren.nl

Methodesite

www.boekhoudeninbalans.nl

NUR 162

ISBN 978 94 6287 036 9

Eerste druk, eerste oplage

© 2015 Uitgeverij Van Vlimmeren B.V., Roosendaal, Nederland.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder vooraf-

gaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurs-

wet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus

1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde ver-

goedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp,

www.repro-

recht.nl).

Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere

compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever en tot Stichting PRO

(Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp,

www.stichting-pro.nl

) te wenden.

Veel meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs

vindt u op

www.auteursrechtenonderwijs.nl

.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval or database

system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, re-

cording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher.